PRAVILA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA

Preberite si pravila našega Čebelarskega društva Litija.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je zbor članov čebelarskega društva Litija dne 24.1.2016 sprejel spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo

PRAVILA

 ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LITIJA

SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Čebelarsko društvo Litija (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb na celotnem območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji, ki se združujejo zaradi čebelarske dejavnosti, ali so kako drugače povezani s to dejavnostjo.

2.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Litija. Matična številka društva je 5280605000.

Sedež društva je v Litiji .

3.člen

Društvo ima svoj znak, žig in transakcijski račun. Znak društva je grafični prikaz čebele, žig je okrogle oblike, z napisom imena društva na obodu, v sredini je znak društva. Premer žiga je 3 cm. Društvo uporablja tri žige.

Društvo ima svoj prapor in praporščaka. Za postopek razvitja prapora, uporabo prapora in opremo praporščaka se uporablja Pravilnik o uporabi prapora ČZS.

4.člen

Društvo   lahko sodeluje z drugimi domačimi sorodnimi društvi ali zvezami društev na območju Republike Slovenije.  Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije s sedežem na Brdu 5 ,1225  Lukovica

 

5.člen

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Društvo obvešča člane:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • prek sredstev javnega obveščanja,
 • z obvestili v elektronski in pismeni
 • na sejah občnega zbora društva,
 • na drugih srečanjih članov društva.

Društvo obvešča javnost o svojem delu tako, da so seje organov društva javne in da na svoje seje in druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6.člen

Namen društva je prostovoljno združevanje posameznikov zaradi ohranitve razvoja čebelarstva kot tradicionalne panoge na območju Slovenije.

Namen društva je spodbujanje čebelarske dejavnosti in tako prispevati k razvoju te dejavnosti.

Društvo ima naslednje cilje :

 • izobraževanje čebelarjev,
 • sodelovanje na področju zdravstvenega varstva čebel,
 • skrb za enotno trženje čebeljih pridelkov,
 • po potrebi organizira skupno nabavo zdravil za čebele in ostalih čebelarskih potrebščin,
 • seznanjanje širše družbene skupnosti o pomenu čebelarstva in čebeljih pridelkov,
 • utrjevanje pripadnosti čebelarjev v društveni organizaciji in čebelarstvu kot pomembnemu delu kmetijske panoge,
 • utrjevanje čebelarske etike,
 • skrb za promocijo čebelarstva,
 • prizadevanje za ohranitev zgodovine čebelarstva,
 • skrb za ohranjaje kranjske sivke,
 • skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter tradicije čebelarstva,
 • skrb za ohranitev čiste čebelje pasme,
 • skrb za ohranjanje zgodovine čebelarstva,
 • sodelovanje s sosednjimi društvi,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s čebelarstvom,
 • pospeševanje pridelave in porabe čebeljih pridelkov,
 • izdajanje publikacij,
 • povezovanje z drugimi kulturno-turističnimi društvi in nevladnimi organizacijami.

Dejavnosti društva so:

a. Izobražuje, usposablja in informira čebelarje, čebelarska društva in ostalo javnost z namenom da:
 • si izboljšajo strokovno čebelarsko znanje in spretnosti,
 • bodo znali bolje izrabljati čebelje paše in tako omogočili oprašitev žužkocvetnih rastlin,
 • bodo uporabljali sodobno tehnologijo v čebelarstvu,
 • bodo sposobni gojiti zdrave čebele,
 • bodo skrbeli za neoporečnost pridelkov,
 • bodo sodelovali z domačimi in tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami za napredek čebelarstva,
 • vodi organizirano delo na področju zdravstvenega varstva čebel,
 • sodeluje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike s področja čebelarstva,
 • se povezuje s sorodnimi društvenimi in nevladnimi organizacijami,
 • skrbi za čebelje družine,
 • skrbi za popravljanje in obnavljanje panjev in čebelnjakov,
 • v skladu s predpisi organizira ali sodeluje pri organizaciji izobraževanja čebelarjev,
 • ureja parke, zelenice in nasade.
b. Pospešuje pridelavo in porabo čebeljih pridelkov s tem da:
 • seznanja potrošnike o kakovosti čebeljih pridelkov,
 • uvaja prepoznavnost slovenskega medu na trgu,
 • sodeluje in organizira selekcijo in vzrejo pasemsko čiste, zdrave in čim bolj donosne kranjske sivke,
 • spodbuja občane, predvsem mladino, za čebelarjenje in vključevanje v čebelarska društva.

Društvo se lahko ukvarja z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R92.002
  Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
S94.999 Dejavnost drugih članskih organizacij
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

ČLANSTVO

7.člen

Člandruštva lahko postane vsakdo, ki sprejme pravila in program društva ter prostovoljno poda pristopno izjavo. Tuj državljan lahko postane član društva, če njegovo delovanje ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

Če se v društvo želi včlaniti mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega dopolnjenega 7. leta do dopolnjenega 18. leta pa lahko mladoletnik sam podpiše pristopno izjavo, pri čemer mora njegov zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletnik do 18. leta nima glasovalne pravice. Po 18 letu ima član društva enake pravice, kot vsi ostali člani društva.

Nove člane društva sprejema upravni odbor društva.

8.člen

Častni član

Častni član društva lahko postane član društva ali druga oseba, ki ima velike zasluge za delovanje in razvoj društva ali če s svojim delom bistveno pripomore k delu društva. O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor društva. Častni član ne plačuje društvene članarine.

Častni člani so lahko redni člani društva ali nečlani društva. Častni član, ki ni član društva, nima pravice odločati o delu društva in nima pravice glasovanja.

9.člen

Simpatizerji

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji. Ti na pristopno izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovanja pri izvajanju osnovnih nalog društva. Simpatizerji nimajo glasovne pravice.

Častni člani in simpatizerji imajo pravico, da so obveščeni o društvenih aktivnostih in so vabljeni na društvene prireditve.

10.člen

Pravice članov društva so:

 • voliti in biti izvoljen v organe društva,
 • sodelovati in soodločati v organih društva,
 • uporabljati skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničevati svoje interese na področju dejavnosti društva,
 • dajati pobude in predloge za izboljšanje delovanja in napredek društva,
 • biti seznanjen s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • nastopati, tekmovati ali kako drugače zastopati društvo,
 • sprejemati pohvale in priznanja za svoje delo in sodelovanje v društvu,
 • uživati ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom,
 • uporabljati lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določijo organi društva.

Dolžnosti članov društva:

 • spoštovati pravila, društvene akte ter sklepe organov društva,
  • aktivno sodelovati in s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,  
  • prizadevati si s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,
  • redno plačevati članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva,
  • varovati ugled društva in njegovih članov,
   • lahko uporabljajo lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določijo organi društva,
   • skrbeti za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme, s katerimi društvo razpolaga.
11.člen

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu lahko posameznemu članu preneha na naslednje načine:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • z izključitvijo,
 • s prenehanjem delovanja društva,
 • s smrtjo člana.
12.člen

Prostovoljni izstop iz društva

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če poda organom društva pisno izjavo o izstopu..

13.člen

Izključitev iz društva

Člana se lahko izključi iz društva, če huje krši pravila društva, če deluje proti koristim društva, ali s svojim obnašanjem škoduje ugledu društva.

Prav tako se ga izključi, če kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo če članarine ne plača v dveh zaporednih koledarskih letih.

O izključitvi člana odloča častno razsodišče v skladu z disciplinskim pravilnikom. Dokončno izključitev potrdi občni zbor s sklepom. Odločitev občnega zbora je dokončna.

14.člen

ČLANARINA

Člani plačujejo društveno članarino, ki jo določi upravni odbor društva in zvezno članarino, ki jo določi ČZS. Člani, ki so po tem aktu dolžni plačati članarino, morajo le - to poravnati na transakcijski račun društva, ali pri blagajniku društva, najpozneje pa na rednem letnem občnem zboru za naslednje leto.

ORGANI DRUŠTVA

15.člen

Organi društva so:

 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
16.člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji. Način dela občnega zbora določa poslovnik občnega zbora.

17.člen

Sklic občnega zbora

Občni zbor je lahko redni ali izredni.

Upravni odbor sklicuje redni občni zbor enkrat letno in sicer najkasneje v roku 60 dni po izteku koledarskega leta.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve ene tretjine članov društva.

Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

Člani društva morajo biti seznanjeni s sklicem občnega zbora in s predloženim dnevnim redom najmanj 8 dni pred občnim zborom.

 

18.člen

Zasedanje občnega zbora

Zasedanje občnega zbora odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo:

 • predsednik občnega zbora,
 • zapisnikar,
 • dva overitelja zapisnika.

Občni zbor izvoli še tričlansko verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še tričlansko kandidacijsko in tričlansko volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti zbora.

Kandidacijska komisija predlaga občnemu zboru listo kandidatov za organe društva. Občni zbor lahko v razpravi dopolni listo kandidatov s kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo. Volilna komisija pripravi in vodi volitve, ter objavi rezultate.

Predsednik društva, blagajnik in tajnik potrebujejo za izvolitev večino glasov opredeljenih navzočih članov.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani v pisni obliki predlagatelju občnega zbora najmanj 15 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja.

 

19.člen

Sklepčnost občnega zbora

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut. Po preteku tega časa občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj tretjina članov, vendar ne manj kot 10 članov. Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% navzočih.

Če občni zbor sklepa o spremembi pravil ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da občnemu zboru prisostvuje vsaj polovica članov društva ter za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

Občni zbor o vseh zadevah glasuje javno, le volitve v organe društva so lahko javne ali tajne. O načinu glasovanja odloča občni zbor.

20.člen

Pristojnosti občnega zbora so:

 • sprejema sklep o ustanovitvi in prenehanju delovanja društva,
 • imenuje delovna telesa občnega zbora,
 • sprejema dnevni red občnega zbora,
 • sprejema listo kandidatov,
 • sprejema poročila o izvajanju programa dela za preteklo leto,
 • razpravlja o poročilu nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • daje smernice za naslednje leto,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljne in druge akte društva,
 • sprejema poslovnik o delu občnega zbora,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt ter potrjuje zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane častnega razsodišča,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju odlikovanj in častnih nazivov,
21.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Upravni odbor na pismen predlog častnega razsodišča ugotavlja disciplinske kršitve in izreka sankcije.

Upravni odbor šteje od 9 članov in sicer:

 • predsednik,
 • podpredsednik
 • tajnik,
 • blagajnik
 • 5 članov

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj šestkrat letno. Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Mandat člana upravnega odbora predčasno neha z odstopom ali z razrešitvijo. V primeru predčasnega prenehanja mandata člana upravnega odbora se izvoli nadomestnega na prvem naslednjem občnem zboru. Mandat novoizvoljenega člana upravnega odbora se veže na mandat njegovega predhodnika.

Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Seje upravnega odbora so lahko javne.

 

22.člen

Pristojnosti upravnega odbora

Upravni odbor je pristojen, da:

 • sklicuje občni zbor,
  • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
  • pripravlja predloge društvenih aktov,
  • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in imenuje njihove predsednike,
  • določa in spreminja naslov sedeža društva,
  • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo,
  • upravlja s premoženjem društva,
  • sklepa pogodbe,
  • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,
  • skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora,
  • ustanavlja sekcije,
  • določa članarino in višino prispevkov za posamezno namene,
  • sprejema nove člane in vodi evidenco članstva v matični knjigi,
  • ugotavlja disciplinske kršitve na podlagi predloga častnega razsodišča in izdaja sklepe,
  • predlaga občnemu zboru pohvale in priznanja,
  • predlaga občnemu zboru predlog o prenehanju društva,

Upravni odbor lahko na pobudo članov društva ustanovi tudi sekcije. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

23.člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva, ki spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, kateremu mu poroča enkrat letno. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, izvoljeni na občnem zboru. Izvoljeni člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora. Prvo sejo nadzornega odbora skliče predsednik društva.

 

24.člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

 

25.člen

Pristojnosti nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil teh pravil društva in daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora,
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,
 • nadzira izvajanje drugih, za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje,
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa,
 • predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva.
26.člen

Častno razsodišče

Častno razsodišče je disciplinski organ društva. Sestavljajo ga trije člani, izvoljeni na občnem zboru. Izvoljeni člani izmed sebe izvolijo predsednika častnega razsodišča. Prvo sejo častnega razsodišča skliče predsednik društva.

Častno razsodišče zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.

Častno razsodišče lahko predlaga UO v potrditev in izrek naslednje ukrepe:

 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

Mandatna doba članov častnega razsodišča je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

 

27.člen

FUNKCIONARJI DRUŠTVA

Funkcionarji društva so : predsednik, podpredsednik tajnik in blagajnik

Predsednik društva

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru.

Pravice in pristojnosti predsednika društva so, da:

 • zastopa in predstavlja društvo,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora in občnega zbora,
 • koordinira delo v društvu,
 • skrbi za javnost dela,
 • skrbi in odgovarja za uresničevanje sklepov in stališč občnega zbora in upravnega odbora,
 • prepreči sprejem oziroma izvajanje sklepov, ki niso v skladu z nameni in cilji društva.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegove naloge podpredsednik društva.

 

28.člen

Podpredsednik društva

pomaga predsedniku pri njegovem delu, nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik. Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

29.člen

Tajnik društva

Tajnik društva opravlja naslednja dela:

 • vodi evidenco članov društva,
 • piše zapisnike sej UO,
 • ureja arhiv društva,
 • skrbi za koordinacijo med organi društva,

Delo tajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva, občnemu zboru in upravnem odboru.

Mandat tajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

30.člen

Blagajnik društva

Blagajnik društva opravlja naslednja dela:

 • vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva,
 • sestavlja zaključni račun,
 • pripravlja predlog finančnih načrtov,
 • upravlja z denarnimi sredstvi društva kot dober gospodar,
 • sodeluje v imenu društva s finančnimi organizacijami.

Delo blagajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva, občnemu zboru in upravnemu odboru.

Mandat blagajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

31.člen

Viri financiranja

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • iz javnih sredstev,
 • z darili,
 • s prodajo čebeljih pridelkov,
 • iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

32.člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo državni nadzorni organi.

33.člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še eden s sklepom upravnega odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Društvo vodi enostavno knjigovodstvo.

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do 31. marca tekočega leta. V primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Za knjigovodska opravila pri finančno materialnih zadev lahko upravni odbor odloči, da te posle opravlja računovodski servis na podlagi predhodno sklenjene pogodbe. Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je v lasti društva in je vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

34.člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

35.člen

Društvo lahko organizira javne prireditve, z nudenjem gostinskih uslug, skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.                                                                  

Sredstva pridobljena še z drugimi pridobitnimi dejavnostmi društvo ravno tako porabi skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

Društvo mora vsa sredstva, pridobljena na osnovi pridobitne dejavnosti, nameniti za svojo osnovno dejavnost. Članom društva se lahko za opravljanje zadanih nalog povrnejo materialni stroški

 

36.člen

Društvo ima za finančno poslovanje odprt svoj transakcijski račun pri za to pooblaščeni finančni instituciji.

ODLIKOVANJE IN NAGRADE

37.člen

Za posebne zasluge pri napredku čebelarstva društvo podeljuje svoja priznanja ali odlikovanja Antona Janše II. in III. stopnje. UO predlaga Čebelarski Zvezi Slovenije kandidate za (državna) odlikovanja Antona Janše I. stopnje.

PRENEHANJE DRUŠTVA

38.člen

Društvo lahko preneha:

 • s sklepom občnega zbora in sicer z 2/3 večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • v primeru, da z izstopom posameznih članov društva, ostaneta v njem manj kot dva člana,
 • po samem zakonu.

Društvo lahko s sklepom občnega zbora prenese svoje premoženje na drugo sorodno društvo, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Če takega društva ni, preide premoženje na lokalno skupnost oz. občino.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

Vsaka delitev sredstev in premoženja med člane je nična.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

39.člen

Pravila društva so sprejeta, ko jih s sklepom sprejmejo člani na občnem zboru. Uporabljati pa se začnejo po prejemu odločbe pristojnega organa in z dnem vpisa v register društev.

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati predhodna pravila društva.

Kraj in datum :     Litija, 24. 1. 2016                                                       Predsednik :    

 
Delno oblačno

9°C

Litija

Delno oblačno

Vlažnost: 37%

Veter: 6.44 km/h

Zemljevid čebelarjev

Zemljevid čebelarjev

Sponzorji

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information